Phiên bản Evinrude Johnson 3 HP 1952-1967 Model Numbers.htm

Quy trình Tinh chỉnh Evinrude Litetwin

 

Các động cơ thuyền ngoài của 1952-1967 Evinrude và Johnson 3 HP có các số mô hình sau:

Evinrude:

  1952-54 3012 3013
     Năm 1955 3014 3015 3016
     Năm 1956 3018 3019 3020
     1957 3022 3023 3024
     1958 3026 3027 3028
     1959 3030 3031 3032
     1960 3034 3035 3036
     Năm 1961 3038 3039 3040
     1962 3042 3043 3044
     1963 3302 3303 3312
     1964 3402 3403 3412 3432 3433
     Năm 1965 3502 3503 3512 3532 3533
     1966 3602 3603 3606 3632 3633 3636


   1966-67 3612
     1967 3702 3703 3706 3707 3712 3716 3732 3733 3736 3737

 

Johnson:

1952-54 JW-10
     1955 JW-11
     1956 JW-12
     1957 JW-JWL-13
     1958 JW-JWL-14
     1959 JW-JWL-15
     1960 JW-JWL-16
     1961-62 JW-JWL-17
     1963 JW-JWL-18
     1964 JH-JHL-19 JW-JWL-19
     1965 JH-JHL-20 JW-JWL-20
     1966 JH-JHL-21 JW-JWL-21
     1967 JH-JHL-22 JHF-21 JHF-22 JW-JWL-22 JWF-21

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer