Gale Manufactured Số sản phẩm sản xuất 1941-1963

AMC "Saber"  
3 HP 1955 3D12M Mua bộ phận
3 HP 1956 3D13M Mua bộ phận
5 HP 1955 5D11M Mua bộ phận
5 HP 1956 5D12M Mua bộ phận
5 HP 1956 5D13M Mua bộ phận
5 HP 1955-1956 5S12M Mua bộ phận
12 HP 1955 12D11M Mua bộ phận
12 HP 1956 12D13M Mua bộ phận
22 HP 1955 22D10M 22DE10M Mua bộ phận
25 HP 1956 22D11M 22DE11M Mua bộ phận

 

Bản đồ "Hoàng gia"  
1.5 HP 1948-1949 1A5 Mua bộ phận
3 HP 1950 1A9 Mua bộ phận
3 HP 1952-1953 3D10A Mua bộ phận
3 HP 1953-1955 3D11A Mua bộ phận
3 HP 1955 3D12A Mua bộ phận
3 HP 1956 3D13A Mua bộ phận
5 HP 1947-1948 2A3 Mua bộ phận
5 HP 1949-1950 2A7 Mua bộ phận
5 HP 1951-1954 5D10A Mua bộ phận
5 HP 1953-1954 5S10A Mua bộ phận
5 HP 1955 5D11A 5S11A Mua bộ phận
5 HP 1956 5D12A 5D13A Mua bộ phận
12 HP 1948-1950 2A8 Mua bộ phận
12 HP 1951-1953 12D10A Mua bộ phận
12 HP 1954-1955 12D11A Mua bộ phận
12 HP 1953 12S10A Mua bộ phận
12 HP 1956 12D13A Mua bộ phận
22 HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Mua bộ phận
25 HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Mua bộ phận

 

Fedway "Saber"  
3 HP 1953 3D10D 3D11D Mua bộ phận
5 HP 1953 5D10D 5S10D Mua bộ phận
12 HP 1953 12D10D 12S10D Mua bộ phận

 

Sản phẩm Gale "Buccaneer"  
1.5 HP 1950 1B10 Mua bộ phận
3 HP 1950 1B9 Mua bộ phận
5 HP 1951-1953 3D10B Mua bộ phận
5 HP 1953-1955 3D11B Mua bộ phận
5 HP 1955 3D12B Mua bộ phận
5 HP 1956 3D13B Mua bộ phận
5 HP 1957 3D14B Mua bộ phận
5 HP 1958-1959 3D15B Mua bộ phận
5 HP 1960 3D16B Mua bộ phận
5 HP 1961 3D17B Mua bộ phận
5 HP 1962 3D18B Mua bộ phận
5 HP 1963 3D19B Mua bộ phận
12 HP 1951-1953 12D10B 12S10B Mua bộ phận
12 HP 1954-1955 12D11B Mua bộ phận
12 HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Mua bộ phận
12 HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Mua bộ phận
12 HP 1958 12D17B 12S15B Mua bộ phận
12 HP 1959 12D18B Mua bộ phận
15 HP 1960 15D10B Mua bộ phận
15 HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Mua bộ phận
15 HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Mua bộ phận
15 HP 1963 15D15B 15DL15B Mua bộ phận
22 HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Mua bộ phận
25 HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Mua bộ phận
25 HP 1957 22D14B 22DE14B Mua bộ phận
25 HP 1958 22D15B 22DE15B Mua bộ phận
25 HP 1959 22D16B 22DE16B Mua bộ phận
25 HP 1960 22D17B 22DE17B Mua bộ phận
25 HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Mua bộ phận
25 HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Mua bộ phận
25 HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Mua bộ phận
35 HP 1958 35DE10B Mua bộ phận
35 HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Mua bộ phận
35 HP 1960 35D13B 35DE13B Mua bộ phận
40 HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Mua bộ phận
40 HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Mua bộ phận
40 HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Mua bộ phận

 

Gamble Skogmo "Hiawatha"  
1.5 HP 1948-1949 840MI-25-7945A Mua bộ phận
2.5 HP 1941-1942 25-DL 25-S Mua bộ phận
3 HP 1945-1946 25-3258 Mua bộ phận
3 HP 1947 25-7955 47-3S Mua bộ phận
3 HP 1947-1948 25-7956 Mua bộ phận
3 HP 1948-1949 840MI-25-7957A Mua bộ phận
3 HP 1949-1950 050MI-25-7958A Mua bộ phận
3 HP 1951 150MI-25-7959A Mua bộ phận
3 HP 1955 550MI-25-7959A Mua bộ phận
5 HP 1941-1942 50-DL 50-S Mua bộ phận
5 HP 1945-1946 50-DLA 50-SA Mua bộ phận
5 HP 1947 25-7970 47-5D Mua bộ phận
5 HP 1947-1948 25-7971 Mua bộ phận
5 HP 1948 840MI-25-7972A Mua bộ phận
5 HP 1951 150MI-25-7973A Mua bộ phận
5 HP 1952 250MI-25-7973A Mua bộ phận
5 HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Mua bộ phận
5 HP 1954 450MI-25-7973A Mua bộ phận
12 HP 1948 840MI-25-7980A Mua bộ phận
12 HP 1949-1950 940MI-25-7980A Mua bộ phận
12 HP 1951 150MI-25-7981A Mua bộ phận
12 HP 1952 250MI-25-7981A Mua bộ phận
12 HP 1953 350MI-25-7981B Mua bộ phận
12 HP 1954 450MI-25-7982 Mua bộ phận
12 HP 1955 550MI-25-7982A Mua bộ phận

 

Goodrich "Flyer"  
3 HP 1952 45-050 Mua bộ phận
5 HP 1951 64-180 Mua bộ phận
5 HP 1952 45-060 Mua bộ phận
12 HP 1952 45-070 Mua bộ phận

 

Goodyear "Biển Bee"  
1.5 HP 1948-1949 025-3562 Mua bộ phận
1.5 HP 1949-1950 025-3562A Mua bộ phận
3 HP 1945-1946 025-3555 Mua bộ phận
3 HP 1947 1G1 Mua bộ phận
3 HP 1947-1948 1G4 Mua bộ phận
3 HP 1948-1949 025-3563 Mua bộ phận
3 HP 1949-1950 025-3566 Mua bộ phận
3 HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) Mua bộ phận
3 HP 1953 025-3567 (3D11G) Mua bộ phận
3 HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) Mua bộ phận
3 HP 1955 25-3574 (3D12G) Mua bộ phận
3 HP 1956 225-3606 (3D13G) Mua bộ phận
3 HP 1957 225-3612 (3D14G) Mua bộ phận
3 HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) Mua bộ phận
5 HP 1945-1946 025-3550 Mua bộ phận
5 HP 1947 2G2 Mua bộ phận
5 HP 1947-1948 2G3 Mua bộ phận
5 HP 1948 025-3564 Mua bộ phận
5 HP 1949-1950 025-3564A Mua bộ phận
5 HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) Mua bộ phận
5 HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) Mua bộ phận
5 HP 1954 025-3573 (5D10G) Mua bộ phận
5 HP 1955 025-3603 (5D11G) Mua bộ phận
5 HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Mua bộ phận
5 HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Mua bộ phận
5 HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Mua bộ phận
5 HP 1959 225-3450 (5D16G) Mua bộ phận
12 HP 1948 025-3565 Mua bộ phận
12 HP 1949-1950 025-3565A Mua bộ phận
12 HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Mua bộ phận
12 HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) Mua bộ phận
12 HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Mua bộ phận
12 HP 1957 225-3615 (12D15G) Mua bộ phận
12 HP 1958 225-3622 (12D17G) Mua bộ phận
12 HP 1959 225-3451 (12D18) Mua bộ phận
22 HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Mua bộ phận
25 HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Mua bộ phận
25 HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Mua bộ phận
25 HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Mua bộ phận
25 HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Mua bộ phận
35 HP 1958 225-3625 (35DE10G) Mua bộ phận
35 HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Mua bộ phận

 

Phường Montgomery "Sea King"  
1.5 HP 1948-1949 84GG9003A Mua bộ phận
1.5 HP 1949-1950 94GG9003B Mua bộ phận
2.5 HP 1941-1942 24GG9351A Mua bộ phận
3 HP 1945-1946 64GG9005 Mua bộ phận
3 HP 1947 74GG9005A Mua bộ phận
3 HP 1947-1948 74GG9006 Mua bộ phận
3 HP 1948-1949 84GG9007A Mua bộ phận
3 HP 1949-1950 94GG9009A Mua bộ phận
3 HP 1951 5GG9004A Mua bộ phận
3 HP 1952 25GG9004A Mua bộ phận
3 HP 1953 35GG9004A 35GG9004B Mua bộ phận
3 HP 1954 45GG9004A Mua bộ phận
3 HP 1955 GG-9004A GG-9004B Mua bộ phận
3 HP 1956 GG-9000A Mua bộ phận
3 HP 1957 GG-9006A Mua bộ phận
3 HP 1958 GG-8962A Mua bộ phận
3 HP 1959 GG-8962B Mua bộ phận
3 HP 1960 GG-8804A Mua bộ phận
3 HP 1961 GG-18735A Mua bộ phận
3 HP 1962 GG-18735B Mua bộ phận
3 HP 1963 GG-18800A Mua bộ phận
5 HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Mua bộ phận
5 HP 1945 54GG9010 54GG9011 Mua bộ phận
5 HP 1946 64GG9010 64GG9011 Mua bộ phận
5 HP 1947 74GG9011A Mua bộ phận
5 HP 1947-1948 74GG9012 Mua bộ phận
5 HP 1949-1950 94GG9014A Mua bộ phận
5 HP 1951 15GG9014A 15GG9015A Mua bộ phận
5 HP 1952 25GG9015A Mua bộ phận
5 HP 1953 35GG9014A 35GG9015A Mua bộ phận
5 HP 1954 45GG9014A 45GG9015A Mua bộ phận
5 HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Mua bộ phận
5 HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Mua bộ phận
5 HP 1957 GG-8960A GG-9003A Mua bộ phận
5 HP 1958 GG-8977A Mua bộ phận
5 HP 1959 GG-8977B Mua bộ phận
5 HP 1960 GG-8822A Mua bộ phận
5 HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Mua bộ phận
5 HP 1962 GG-18736D Mua bộ phận
5 HP 1963 GG-18801A Mua bộ phận
12 HP 1948 84GG9017A Mua bộ phận
12 HP 1949-1950 94GG9017A Mua bộ phận
12 HP 1951 15GG9017A 15GG9018A Mua bộ phận
12 HP 1952 25GG9018A Mua bộ phận
12 HP 1953 35GG9017A 35GG9018A Mua bộ phận
12 HP 1954-1955 GG-9016A Mua bộ phận
12 HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Mua bộ phận
12 HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Mua bộ phận
12 HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Mua bộ phận
12 HP 1959 GG-8981B GG-8992B Mua bộ phận
15 HP 1960 GG-8823A Mua bộ phận
15 HP 1961 GG-18737A GG-18737B Mua bộ phận
15 HP 1962 GG-18737C GG-18737D Mua bộ phận
15 HP 1963 GG-18734C GG-18802A Mua bộ phận
22 HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Mua bộ phận
25 HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Mua bộ phận
15 HP 1957 GG-9025A GG-9026A Mua bộ phận
25 HP 1958 GG-8985A Mua bộ phận
25 HP 1959 GG-8985B Mua bộ phận
25 HP 1960 GG-8834A GG-8835A Mua bộ phận
25 HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Mua bộ phận
25 HP 1963 GG-18803A Mua bộ phận
35 HP 1958 GG-8997A Mua bộ phận
35 HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Mua bộ phận
35 HP 1960 GG-8836A GG-8837A Mua bộ phận
40 HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Mua bộ phận
40 HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Mua bộ phận
40 HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Mua bộ phận
   
Spiegel "Brooklure"  
1.5 HP 1950 230-50-1 Mua bộ phận
3 HP 1950 230-50-3 Mua bộ phận
3 HP 1951-1953 230-51-3D Mua bộ phận
3 HP 1953-1955 230-51-3DA Mua bộ phận
3 HP 1955 230-51-3DB Mua bộ phận
3 HP 1956 50T3341 Mua bộ phận
3 HP 1957 50T3337 Mua bộ phận
3 HP 1958 50Z3323 Mua bộ phận
5 HP 1950 230-50-5 Mua bộ phận
5 HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Mua bộ phận
5 HP 1955 230-55-5D Mua bộ phận
5 HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Mua bộ phận
5 HP 1957 50T3343B Mua bộ phận
5 HP 1958 50Z3324 Mua bộ phận
12 HP 1950 230-50-12 Mua bộ phận
12 HP 1951-1953 230-51-12D Mua bộ phận
12 HP 1953 230-51-12S Mua bộ phận
12 HP 1954 230-53-12D Mua bộ phận
12 HP 1956 50T3344 Mua bộ phận
12 HP 1957 50T3338 Mua bộ phận
12 HP 1958 50Z3325 Mua bộ phận
25 HP 1956 50T3345 50T3346 Mua bộ phận
25 HP 1957 50T3339 50T3340 Mua bộ phận
25 HP 1958 50Z3326 50Z3327 Mua bộ phận
   
Western Auto "Western Flyer"  
2.5 HP 1941-1942 121W 122W Mua bộ phận
5 HP 1941-1942 251W 252W Mua bộ phận

 

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer