Số Mô hình Bên Ngoài Ô tô OMC / BRP / Evinrude / Johnson

25 HP 1980 AEM25A Mua bộ phận
25 HP 1988 AEM25B Mua bộ phận
30 HP 2003 J30MLSTS Mua bộ phận
30 HP 2004 J30MLSRC Mua bộ phận
30 HP 2005 J30MLSOR Mua bộ phận
35 HP 1983 AM35A Mua bộ phận
35 HP 1885 AM35B AML35B Mua bộ phận
35 HP 1987 AM35BI AML35BI Mua bộ phận
35 HP 1991 AM35CI AML35C Mua bộ phận
35 HP 1995-1996 AML35D Mua bộ phận
40 HP 2003 J40MLSTS Mua bộ phận
50 HP 1990 50RNLIA Mua bộ phận
50 HP 1992 50RNLIB Mua bộ phận
50 HP 1994 50RNLIC Mua bộ phận
55 HP 2001 J55APRLSIS Mua bộ phận
55 HP 2002 J55APRLSNF Mua bộ phận
55 HP 2003 J55APRLSTR J55MLSTS Mua bộ phận
55 HP 2004 J55APRLSRA J55APRLSRG J55MLSRC J55MLSRG Mua bộ phận
55 HP 2005 J55APRLSOM J55MLSOR Mua bộ phận
70 HP 1994 70RNLIA Mua bộ phận
70 HP 1996 70RNLIB Mua bộ phận
150 HP 2000 J150MXSSD Mua bộ phận
150 HP 2001 J150MXSIF J150MXSIS J150MXSIG Mua bộ phận
150 HP 2003 J150MLSTS J150MXSTS Mua bộ phận
150 HP 2004 J150MLSRC J150MXSRC Mua bộ phận
150 HP 2005 J150MLSOR J150MXSOR Mua bộ phận
175 HP 2003 J175MXSTS Mua bộ phận
175 HP 2004 J175MXSRC Mua bộ phận
175 HP 2005 J175MXSOR Mua bộ phận
200 HP 1996 U200CMXED U200MMXED Mua bộ phận
200 HP 1997 200CMXEU 200MMEEU Mua bộ phận
200 HP 1998 200CMXEC 200MMXEC Mua bộ phận
250 HP 1996 U250CMXED U250MMXED Mua bộ phận
250 HP 1997 250CMXEU 250MMEEU Mua bộ phận
250 HP 1998 250CMXEC 250MMXEC Mua bộ phận

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer