Số Mô hình Bên ngoài của Evinrude / Johnson / OMC

55 HP 1968 55842S Mua bộ phận    
           
60 HP 1970 60042C Mua bộ phận    
           
65 HP 1973 65342M Mua bộ phận    
           
75 HP 1976 75612S 75632S Mua bộ phận    
           
115 HP 1967 115742S Mua bộ phận    
115 HP 1968 115842S Mua bộ phận    
115 HP 1970 115042R Mua bộ phận    
           
135 HP 1973 135342M Mua bộ phận    
           
200 HP 1976 200612S NR-19S Mua bộ phận    
           
V8 1984-1986 OZF-ES OZF-JS Mua bộ phận    
V8 1986 FI-ES FI-JS Mua bộ phận    
V8 1987 OSL-JS OSLR-JS OSX-JS OSXR-JS Mua bộ phận    
           
15A 1986 KT-10S Mua bộ phận    
15A 1987 KT-11C Mua bộ phận    
15A 1988 KT-12R Mua bộ phận    
15A 1989 KT-13A Mua bộ phận    
15A 1990 KT-14M Mua bộ phận    
15A 1992 KT-16E Mua bộ phận    
           
45SS 1986 RT-10S Mua bộ phận    
45SS 1987 RTE-11C Mua bộ phận    
45SS 1988 RTE-12R Mua bộ phận    
45SS 1989 RTE-13A Mua bộ phận    
46SS 1990 RTE-14M Mua bộ phận    
45SS 1992 RTE-16E Mua bộ phận    
45SS 1993 RTE-17D Mua bộ phận    
45SS 1996 RTE-20R Mua bộ phận    
           
SST60 1989 SSTE-13A Mua bộ phận    
SST60 1990 SSTE-14M Mua bộ phận    
SST60 1991 SST60-15B Mua bộ phận    
SST60 1992 SST60-16E Mua bộ phận    
SST60 1993 SST60-17D Mua bộ phận    
SST60 1995 SST60-19F Mua bộ phận    
           
SST100 1991 SST100-15B Mua bộ phận    
SST100 1992 SST100-16E Mua bộ phận    
SST100 1993 SST100-17D Mua bộ phận    
SST100 1995 SST100-19F Mua bộ phận    

 

.

chủ đề của DanetsoftĐà Nẵng Probo Sayekti lấy cảm hứng từ Maksimer